Podmínky programu prodloužené záruky

1. Rozsah Prodloužené záruky

Délka prodloužené záruky je určena akcí, v jejímž rámci je prodloužená záruka registrována. Celková doba nabízené prodloužené záruky se vždy skládá z 2 let zákonné odpovídajícímu počtu let prodloužené záruky. Příklad: 5 let prodloužená záruka = 2 roky (zákonná záruka) + 3 roky (prodloužená záruka).

Prodloužená záruka není nabízena plošně, ale jen po určitou dobu trvání akce, na vybrané výrobky a prostředníctvím vybraných prodejců, kteří mají tuto skutečnost výslovně uvedenu ve své nabídce.

Program prodloužené záruky platí výhradně na území České republiky.

2. Obsah Prodloužené záruky

Prodloužená záruka pokrývá opravy závad, vzniklých při běžném používaní výrobku. GUZZANTI-GRAEF program prodloužené záruky je určen výhradně pro spotřebiče provozované v domácnosti a nevztahuje se na spotřebiče zakoupené jako použité a spotřebiče 2. jakosti. Nevztahuje se na spotřebiče zakoupené na IČO.

3. Uplatnění Prodloužené záruky

Prodloužená záruka poskytuje bezplatný servis nutný k odstranění všech závad výrobku způsobených vadným materiálem nebo vadou výroby, k nimž dojde při běžném používání a projeví se v době platnosti této záruky. Právně se bezplatný servis řídí ustanoveními o opravě věci dle Občanského zákoníku.

Zákazník uplatňuje nárok na opravu v rámci prodloužené záruky následovně: Předloží servisnímu středisku záruční certifikát s prodlouženou zárukou od společnosti Privest s.r.o. a doklad o zakoupení výrobku .

4. Všeobecné podmínky Prodloužené záruky

4.1 Všeobecné informace

Prodloužená záruka je smlouva, uzavřena mezi uživatelem výrobku spotřební elektroniky Guzzanti-Graef a společnosti Privest s.r.o.. Uzavření smlouvy o prodloužené záruce dává zákazníkovi právo využívat bezplatně služeb servisního střediska Privest za podmínek uvedených dále. Smlouva o prodloužené záruce se uzavírá dle Podmínek registrace programu prodloužené záruky (viz. výše na této stránce).

4.2 Definice závady výrobku

Prodloužená záruka pokrývá odstranění všech závad výrobku, pokud byl používán ve shodě s návodem k použiti a způsobem, který odpovídá normálnímu používaní výrobku spotřební elektroniky.

Montáž spotřebiče musí být provedena v souladu s vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce, zejména vyhláškami č. 50/1978Sb. a č. 85/1978 Sb. a souvisejícími předpisy v plátnem znění. Montáž a uvedení spotřebiče do provozu hradí kupující, není-li prodejcem stanoveno jinak.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 1. Montáž spotřebiče a jeho uvedení do provozu byla provedena odborně nezpůsobilou osobou nebo nebyly dodrženy pokyny uvedené v návodu k obsluze/návodu k montáži
 2. k vadě spotřebiče došlo vlivem:
  • vykonané konstrukční změny nebo zásahem do výrobku neoprávněnou osobou,
  • mechanického poškození spotřebiče či jeho části,
  • nesprávného provedení elektroinstalace u spotřebitele či nesprávného připojení k elektrické síti, případně se nedodržel soulad s platnými ČSN EN,
  • nesprávného provedení odtahového potrubí u odsavačů par,
  • nesprávného umístění chladniček, mrazniček a jejich kombinací,
  • nesprávné obsluhy a údržby spotřebiče, neodborného zásahu nebo živelné události.
 3. běžná údržba, čištění, instalace a programování spotřebiče, poškození vodním kamenem
 4. běžné opotřebení spotřebiče.

4.3 Další omezení

Privest s.r.o. v rámci prodloužené záruky nekryje náklady na přepravu z místa, kde se objevila závada, do místa jejího odstranění, včetně rizika spojeného přímo i nepřímo s přepravou.

Privest s.r.o. není nijak odpovědny za škody a ztráty (nebo jejich následky) vzniklé tím, že zákazník nemohl řádně používat výrobek z důvodu jakéhokoli poškození a to ani v případě, že se tak stalo následkem opravy. Zároveň nezodpovídá za škody na majetku způsobené výrobkem.

4.4 Změna adresy

Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, platnost prodloužené záruky se zachovala. V případě změny země pobytu si je zákazník vědom, že body Podmínek prodloužené záruky, jichž se to tyká, musí byt realizovaný v České republice.

4.5 Přenesení záruky

Přenesení platnosti prodloužené záruky na třetí osobu není možné.

Prodlouženou záruku lze převést i na jiný výrobek stejné výrobkové kategorie, pokud v průběhu zákonné záruční doby dle Občanského zákoníku došlo k výměně původního výrobku, na nějž byla uzavřena smlouva o prodloužené záruce, za nový. I tato změna musí byt písemně oznámena na adresu Privest s.r.o..

4.6 Výměna výrobku

Pokud Privest s.r.o. usoudí, že oprava výrobku by byla nerentabilní nebo nemožná, bude výrobek vyměněn za výrobek stejného modelu nebo jiného modelu ve stejně ceně s odpovídajícími technickými parametry. Původní výrobek se stane majetkem Privest s.r.o..

Případná výměna je vyznačena do záručního listu a Prodloužená záruka se do konce původní platnosti vztahuje na vyměněný výrobek zákazníkovi nevzniká právo na výměnu spotřebiče výskytem opakované závady po opravě nebo větším počtem vad.

4.7 Zneužití

Záruční list prodloužené záruky ztrácí okamžitě a nevratně svou platnost v případě zneužití podmínek této smlouvy ze strany zákazníka. Za zneužití se považují zejména změny či přepisovaní údajů v dokumentech (záruční list, doklad o koupi), záměna nebo odstranění označení modelu a výrobního čísla výrobku.

4.8 Závěrečná ustanovení

Spotřebitel svou registrací uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. zn. společnosti Privest, s.r.o. souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a to pro účely realizace závazků společnosti Privest,s.r.o. vyplývajících z prodloužené GUZZANTI-GRAEF ZÁRUKY, a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.. Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu 10-ti let, avšak může být kdykoli ze strany spotřebitele písemně odvolán a to na adrese společnosti Privest,s.r.o..

Naše značky

Nahoru